Strona Glówna I O Nas I Turystyka I Galeria I Kontakt w nagłych wypadkach I Kontakt
       
KUCHNIA Indyjska PROGRAM wymiany BIZNES z Indiami OFERTY specjalne
Rajasthan
worldspa
Rajastan i swiete Miasta
Z POLSKIM PILOTEM | | Indie
Poznaj kultury i religie róznych regionów Indii KOD OFERTY: RAJASTHAN
 
Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Pushkar - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra -Gwalior - Orcha - Kajuraho - Varanasi -Sarnach –Varanasi – Delhi
 ?WIADCZENIA

Cena zawiera:
- opieka polskiego przewodnika
( nasza rezydentka mieszkaj?ca w Indiach od wielu lat)
- przejazdy klimatyzowanym busem/autobusem z kierowc?,
- ca?odniowe safari po pustyni z pokazem ta?ców rajasta?skich
- przejazd sloniem do Fortu Amber w Jaipur,
- wycieczka lodzia po rzece Ganges w Varanasi
- transfery na/z lotniska, do/z hoteli
- zakwaterowanie w hotelach 3***/4****gwiazdkowych w pokojach dwuosobowych,
- ?niadania i obiadokolacje,
-bilet na pociag sypialny A1 Jhansi - Varanasi
-bilet na pociag sypialny A1 Varanasi - Delhi
- indywidualne ubezpieczenie Signal Iduna na ca?ej trasie wycieczki
- wszystkie podatki

 ATRAKCJE

1 dzie? Delhi -przylot
przylot na lotnisko mi?dzynarodowe New Delhi. Transfer z lotniska to hotel. Noc w hotelu.
 

2 dzie? Delhi
Zwiedzanie ulic Starego Miasta (?andni ?auk). Zwiedzanie Red Fort - fortecy obronnej z przepi?knymi pa?acami i ogrodem w stylu mugolskim. Zwiedzanie z przewodnikiem: najwi?kszego meczetu Indii z XVII w Jama Masjid. Noc w hotelu.
 

3 dzie? Delhi
Odwiedzenie miejsca kremacji Mathmy Ghandi Raj Ghat, objazd po dzielnicy dyplomatycznej w New Delhi: siedziba Parlamentu, Brama do Indii, spacer po Ogrodach Lodich z grobowcami wzorowanymi na architekturze afga?skich fortów. Wycieczka w miejsce narodzin historycznego Delhi: grobowiec Humajuna, 72-metrowa wie?a Kutab Minar, z XIIw., ?elazna Kolumna z IV-V w., Tughlakabadu. Noc w hotelu.
 

4 dzie? Delhi - Mandawa
Mandawa jest uroczym miasteczkiem za?o?onym w XVIII w. przez kupców, poniewa? le?y na trasie karawan. Znajduje si? tu wiele uroczych Haweli i pozosta?o?ci po fortyfikacjach. Najbardziej godne polecenia s?; Bansidhar Newatia Haveli i Gulab Rai Ladia Haveli. Noc w hotelu w Mandawa.
 

5 dzie? Mandawa - Bikaner
Po drodze do Bikaner zwiedzanie Regionu Shekhawati (Fatehpur, Ramgarh). Region nazwano "Rad?astha?sk? Galeri? pod Go?ym Niebem", poniewa? znajduj? si? tu dawne rezydencje zamo?nych kupców pokryte wspania?ymi malowid?ami ?ciennymi zwane Haweli. Jest to trasa dawnych karawan pustynnych.
 

6 dzie? Bikaner
Bikaner znajduje si? na skraju pustyni, za nim nie ma ju? ?adnych miast. Niegdy? wa?ny ze wzgl?du na miejsce postoju karawan przemierzaj?cych pustynie ( Jedwabny Szlak) dzisiaj troch? zapomniany i z opustosza?ymi Haweli, które zosta?y pozostawione przez dawnych kupców. Wielb??dy zaprz?gni?te do dwuko?owych wózków nie pozwalaj? nam zapomnie? o ci?g?ej przynale?no?ci tego miasta do pustyni. Nie ma nic bardziej fascynuj?cego jak spacer w?skimi uliczkami starego miasta gdzie kryje si? wiele uroczych, dobrze zachowanych haweli. Wieczorna modlitwa w ?wi?tyniach d?ynijskich, otwieranych raz dziennie  przez godzin? dla modlitwy wiernych. Zakwaterowanie w hotelu w Bikaner.
Zwiedzanie przepi?knego Fortu Junagarh i starego miasta. Wizyta "na bosaka" w ?wi?tyni Szczurów, czyli w ?wi?tyni Karni Mata gdzie mieszkaj? i s? otaczane czci? szczuty. Tylko dla osób o mocnych nerwach! Wierni karmi? prasad gryzonie w nadziei ujrzenia bia?ego szczura, który przynosi szcz??cie.
 

7 dzie? Bikaner
Ca?odniowe safari na wielb??dach. Dla wielu b?dzie to najwi?ksz? atrakcj?: zobaczy? wydmy, fatamorgan? i uspokoi? nerwy ko?ysz?c si? na garbie wielb??da. Okulary przeciws?oneczne i nakrycie g?owy obowi?zkowe!!!
Wieczór z pokazami ta?ców na pustyni.
 

8 dzie? Bikaner - Jaisalmer
Przejazd do Jaisalmer. Zakwaterowanie w hotelu w Jaisalmer. Spacer po ba?niowych uliczkach Jaisalmer, gdzie d?iny mo?na spotka? w ka?dym zau?ku.
Jaisalmer le?a? na szlaku karawan z Indii do Azji ?rodkowej i w?a?nie dzi?ki temu szybko si? wzbogaci?. Magiczne i zupe?nie niezmienione od lat miasto nazwano Z?otym, poniewa? promienie zachodz?cego s?o?ca na ten w?a?nie kolor barwi? kamienne mury obronne. Nie ma takiego drugiego miasta, w którym tak mocno odczuwa si? atmosfer? przesz?o?ci.
 

9 dzie? Jaisalmer
Zwiedzanie ?wi?ty? d?ynijskich, Kompleksu Pa?acowego i niezliczonych Haveli ( sukiennice). Wieczorem zachód s?o?ca z punktu widokowego, gdzie zobaczymy ca?e stare miasto otoczone fortem w promieniach zachodz?cego s?o?ca.
 

10 dzie?  Jaisalmer - Jodhpur (270 km)
Przejazd do Jodhpur.
 

11 dzie? Jodhpur
Jodhpur by? stolic? ksi?stwa Marwar co znaczy Kraina ?mierci. Mie?ci si? tam pot??ny Fort Meherangarh. Wewn?trz fortu znajduje si? wiele dziedzi?ców i pa?aców, które nosz? bardzo kusz?ce nazwy jak Per?owy Pa?ac, Pa?ac Przyjemno?ci czy Pa?ac Kwiatów. Do fortu mo?na dosta? si? przez kilka bram, na uwag? zas?uguje ?elazna Brama, gdzie do dzisiaj mo?na zobaczy? 15 odcisków d?oni pozostawionych przez wdowy po maharad?y Manie Singhu, które pope?ni?y sati - spali?y si? ?ywcem na stosie (to by?a mi?o?? nie to, co teraz!!!). 
 

12 dzie? Jodhpur - Pushkar
Zakwaterowanie w hotelu w Pushkar. Pushkar s?ynie z Camel Fair, czyli targów wielb??dzich. Ghaty i ?wi?tynie otaczaj? ma?e jeziorko, które stanowi cel pielgrzymek wielu ?wi?tobliwych hindusów. Miejsce to jest tak ?wi?te, ?e nie mo?na tu pi? wódki, je?? mi?sa a nawet ca?owa? si?! O czym informuje tablica przy wej?ciu na Ghaty.
 

13 dzie? Pushkar
Zwiedzanie ?wi?ty?: Brahma Temple i Ghat prowadz?cych w dó? do jeziora. Wycieczka na wzgórze za miastem gdzie znajduje si? ?wi?tynia Savitri.
 

14 dzie?  Pushkar - Jaipur
Przejazd do Jaipur. Wycieczka do fortu Amber- przejazd s?oniami do po?o?onego na wzgórzach Aravalli - kompleksu pa?acowo-fortecznego.
 

15 dzie? Jaipur
Zwiedzanie Pa?acu Wiatrów Hava Mahal z XVII w.; obserwatorium astronomicznego z XVII w. Zbudowanego przez maharad?? Jai Singh; muzeum ze zbiorami malarstwa, broni i manuskryptów.
16 dzie? Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Przejazd do Agra. Po drodze do Agra zwiedzanie Fatehpur Sikri - s?ynnego miasta - widma opuszczonego przez mieszka?ców z powodu braku wody, stara stolica Imperium Mogo?ów. Miasto zosta?o za?o?one przez Akbara dla uczenia narodzin jego syna Salima ( przysz?ego Jahangira). Budowle i pa?ace tego miasta widma s? bardzo dobrze zachowane. S? zbudowane z fioletowego piaskowca i bia?ego marmuru w stylu hindusko - mugolskim.
Do najwa?niejszych zabytków miasta nale??: Wielki Meczet Jami Masjid, wielka Brama i grobowiec szejka Salima Cziszti ca?y z bia?ego marmuru, Pa?ac Birbala ( harem), Pa?ci Mahal i Diwan-e Am.
 

17 dzie?  Agra (ok. 205 km)
Wizyta w Taj Mahal - mauzoleum uznawanego za jeden z siedmiu cudów ?wiata, wybudowane w XVII w. Przez Wielkiego Mugo?a Szach 
Jahana dla uczczenia pami?ci zmar?ej ukochanej ?ony. Mauzoleum mie?ci si? na brzegu Jamuny. Na wybudowanie tego ogromnego kompleksu trzeba by?o 20 lat pracy, ponad 20 tys. robotników i sumy równej 466 kg z?ota. Sam grób w ca?o?ci zosta? wykonany z bia?ego  marmuru inkrustowanego szlachetnymi kamieniami, które uk?adaj? si? we wzory kwiatowe i ro?linne. Wed?ug legendy Szach Jahan postanowi? na przeciwleg?ym brzegu, Jamuny wybudowa? sobie takie samo mauzoleum z czarnego marmuru. Niestety jego syn przera?ony
rozrzutno?ci? ojca uwi?zi? go w wierzy w Czerwonym Forcie, z którego ojciec mia? jedynie widok na swoje dzie?o. Zwiedzanie Czerwonego Fortu w Agra - s?ynnej twierdzy w?adców Mugolskich. Do wn?trza fortecy wchodzi si? jedn? z czterech bram. Wewn?trz znajduj? si? przepi?kne pa?ace jak Moti Masjit, czyli Per?owy Meczet, Pa?ac Jahangira, Khas Mahal i s?ynna wie?a Wi??niów, w której Aurangzeb uwi?zi? swojego ojca ( tego, który zbudowa? Taj Mahal).
 

18 dzie? Agra – Gwalior - Orcha
Przejazd do Orcha. Po drodze zwiedzanie s?ynnej fortecy zniesionej na skale w Gwalior. Zewn?trzne mury fortecy s? wykonane z cegie? glazurowanych na niebiesko. Wewn?trz fortecy znajduj? si? pa?ace zbudowane przez s?ynnego w?adc? Man Singh. Forteca za czasów
Akbara pe?ni?a funkcje wi?zienia pa?stwowego. Gwalior to równie? ?wi?tynie d?ainijskie wykute w skale u podnó?a ska?y, na, której stoi forteca.
Wewn?trz tych ?wi?ty? znajduj? si? ogromne, wykute w tej samej skale postacie ?wietnych d?ai?skich oraz pomnik rani Jahansi Lakszmi Bai. Dojazd do Orcha. Zakwaterowanie w hotelu. Podziwianie zachodu s?o?ca ze wzgórza, gdzie znajduje si? ?wi?tynia Lakszmi Narajan z bardzo dobrze zachowanymi freskami. Noc w hotelu.
 

19 dzie? Orcha - Kajuraho
Powitanie s?o?ca nad rzeka Betwa w pobli?u opuszczonych ?wi?ty? ( tak jak rozpoczyna si? film Kamasutra). Zwiedzanie uroczej wioski Orcha - Pa?acu Jahangira, Pa?acu Dinmana Hardaula.
Podró? samochodem klimatyzowanym z kierowc? do Kajuraho. Kajuraho to wioska z 22 wspania?ymi ?wi?tyniami, po?wieconych kultowi braministycznemu i d?ai?skiemu. ?wi?tynie odznaczaj? si? niezwyk?? architektur? maj?c? przypomina? Góry Meru ( miejsce zamieszkania bogów). Niezliczone rze?by pokrywaj? ?ciany zewn?trzne ?wi?ty?, podczas gdy wewn?trz znajduje si? tylko mroczne sanktuarium. ?wi?tynie bramistyczne s? ozdobione postaciami kobiet w frywolnych pozach, scenami z Kamasutry i dziwnymi zwierz?tami zwanymi atawarami w religii hinduistycznej. Noc w hotelu.
 

20 dzie? Kajuraho
Zwiedzanie tysi?cletnich wpisanych na list? UNESCO Kajuraho Kamasutra Temple (Wschodni Zespó? ?wi?ty?) z erotycznymi rze?bami i (Zachodni Zespó? ?wi?ty?).
 

21 dzie? Kajuraho- Varanasi
przejazd do Varanasi i zakwaterowanie w hotelu.
 

22 dzie? Varanasi
Zwiedzanie s?ynnych Ghat (schody) prowadz?cych do Gangesu, gdzie hinduscy pielgrzymi dokonuj? rytualnych k?pieli i  ?wi?ty? nad Gangesem (Golden Temple). Wieczorem zwiedzanie w?skich uliczek starego miasta i fabryk jedwabiu, z którego s?ynie miasto Varanasi. Noc w hotelu.
 

23 dzie? Varanasi - Delhi
Obserwacja wschodu s?o?ca podczas porannego rejsu ?ódk? po rzece Ganges. Wycieczka do Sarnach, g?ównego centrum Buddyzmu – to w?a?nie tu 530 lat przed nasz? er? Budda wyg?osi? pierwsze kazanie po osi?gni?ciu O?wiecenia. Zwiedzanie stup Dhamekh oraz Dharmarajika. Powrót do Varanasi i transfer na dworzec kolejowy. Noc w poci?gu sypialnym klasy A1.
 

24 dzie? Delhi
zakupy,  transfer na lotnisko
 

25 dzie? powrót do Polski

 

CENA NIE ZAWIERA:
- przelotu miedzynarodowego WAW - DEL - WAW
- kosztu wizy indyjskiej ok 195 PLN
- biletów wst?pu do obiektów zawartych w programie 80 USD
- op?at za fotografowanie i nakr?canie filmów
- zwyczajowych napiwków
- korzystania z indywidualnych us?ug w hotelech

PRZELOT MIEDZYNARODOWY
poniewaz bilet na przelot grupowy jest drozszy o ok 30-40 % lepiej jest wykupowa? bilety indywidualnie, je?li natomiast kto? woli bilet grupowy to rowniez taki przelot zalatwiamy w biurze.
po wszystkich uczestnikow wycieczki wyje?d?amy na lotnisko mi?dzynarodowe w Delhi bez wzgl?du na czas przylotu i ewentualne spó?nienia. dlatego prosz? si? nie obawia?. Nasz pilot polskoj?zyczny jest na miejscu w Delhi do panstwa dyspozycji 24 godziny na dob?.

 
Tour pakiety
  Kashmir Tour
  Indie Nepal Tour
  Rajasthan Tour
  Individual Tours
  Miasta Tour
 
Newsletter - Rejestracja
 
 
VIP Trening  
Nauka języka "HINDI" oraz "PUNDZABI"
Proszę o kontakt:
indie@indie.pl
792757600
KSIĘGARNIA
 
© Copyright 2009 Indie.pl.All prawa zastrzeżone.
Email: indie@indie.pl