Base6t4 - Web & Mobile Applications  
 
 
 
  Strona Glówna I O Nas I Turystyka I Galeria I Kontakt w nagłych wypadkach I Kontakt
Fascynujacy Rajastan
Fascynujacy Rajastan
Z POLSKIM PILOTEM | | Indie
Pa?ace Maharad?ów, ?wieto Pustyni i Safari KOD OFERTY: WOPI2
 
Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Pushkar - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - Sikandra - Delhi
 REGION Rajastan
 ?WIADCZENIA

Cena zawiera:
- opiek? polskiego przewodnika
( nasza rezydentka mieszkaj?ca w Indiach od wielu lat)
- przejazdy klimatyzowanym busem/autobusem z kierowc?,
- ca?odniowe safari na wielb?adach z pokazami tanców rajasta?skich
- przejazd s?oniem do Fortu Amber w Jaipur,
- transfery na/z lotniska, do/z hoteli
- zakwaterowanie w hotelach 3***/4****gwiazdkowych w pokojach dwuosobowych,
- ?niadania i obiadokolacje
- indywidualne ubezpieczenie Signal Iduna na ca?ej trasie wycieczki
- wszystkie podatki

TURNUS OD
TURNUS DO
CENA Sprzeda?y
Informacje dodatkowe
REZERWUJ?
2009-03-20
2009-04-07
1550.00 USD
2009-08-14
2009-09-01
1550.00 USD
2009-09-18
2009-10-06
1550.00 USD
2009-10-24
2009-11-11
1550.00 USD
2009-11-28
2009-12-16
1550.00 USD
 ATRAKCJE

1 dzie? Delhi
przylot na lotnisko mi?dzynarodowe New Delhi. Transfer z lotniska do hotelu. Noc w hotelu.

2 dzie? Delhi
Zwiedzanie ulic Starego Miasta (?andni ?auk). Zwiedzanie Red Fort - fortecy obronnej z przepi?knymi pa?acami i ogrodem w stylu mugolskim. Zwiedzanie z przewodnikiem: najwi?kszego meczetu Indii z XVII w Jama Masjid. Noc w hotelu.

3 dzie? Delhi
Odwiedzenie miejsca kremacji Mathmy Ghandi Raj Ghat, objazd po dzielnicy dyplomatycznej w New Delhi: siedziba Parlamentu, Brama do Indii, spacer po Ogrodach Lodich z grobowcami wzorowanymi na architekturze afga?skich fortów. Wycieczka w miejsce narodzin historycznego Delhi: grobowiec Humajuna, 72-metrowa wie?a Kutab Minar, z XIIw., ?elazna Kolumna z IV-V w., Tughlakabadu. Noc w hotelu.

4 dzie? Delhi - Mandawa
Przejazd do Mandawa. Mandawa jest uroczym miasteczkiem za?o?onym w XVIII w. przez kupców, poniewa? le?y na trasie karawan tzw jedwabnego szlaku. Znajduje si? tu wiele uroczych Haweli i pozosta?o?ci po fortyfikacjach. Najbardziej godne polecenia s?; Bansidhar Newatia Haveli i Gulab Rai Ladia Haveli. Noc w hotelu w Mandawa.

5 dzie? Mandawa - Bikaner
Po drodze do Bikaner zwiedzanie Regionu Shekhawati (Fatehpur, Ramgarh). Region nazwano "Rad?astha?sk? Galeri? pod Go?ym Niebem", poniewa? znajduj? si? tu dawne rezydencje zamo?nych kupców pokryte wspania?ymi malowid?ami ?ciennymi zwane Haweli.  Noc w hotelu w Bikaner.

6 dzie? Bikaner
Bikaner znajduje si? na skraju pustyni, za nim nie ma ju? ?adnych miast. Niegdy? wa?ny ze wzgl?du na miejsce postoju karawan przemierzaj?cych pustynie ( Jedwabny Szlak) dzisiaj troch? zapomniany i z opustosza?ymi Haweli, które zosta?y pozostawione przez dawnych kupców. Wielb??dy zaprz?gni?te do dwuko?owych wózków nie pozwalaj? nam zapomnie? o ci?g?ej przynale?no?ci tego miasta do pustyni. Nie ma nic bardziej fascynuj?cego jak spacer w?skimi uliczkami starego miasta gdzie kryje si? wiele uroczych, dobrze zachowanych Haweli. Wieczorna modlitwa w ?wi?tyniach d?anijskich, otwieranych raz dziennie  przez godzin? dla modlitwy wiernych. Zakwaterowanie w hotelu w Bikaner.
Zwiedzanie przepi?knego Fortu Junagarh i starego miasta. Wizyta "na bosaka" w ?wi?tyni Szczurów, czyli w ?wi?tyni Karni Mata gdzie mieszkaj? i s? otaczane czci? szczuty. Tylko dla osób o mocnych nerwach! Wierni karmi? prasad gryzonie w nadziei ujrzenia bia?ego szczura, który przynosi szcz??cie. Noc w hotelu.

7 dzie? Bikaner
Ca?odniowe safari na wielb??dach. Dla wielu b?dzie to najwi?ksz? atrakcj?: zobaczy? wydmy, fatamorgan? i uspokoi? nerwy ko?ysz?c si? na garbie wielb??da. Okulary przeciws?oneczne i nakrycie g?owy obowi?zkowe!!!
Wieczór z kolacj? i pokazami ta?ców na pustyni. Noc w hotelu.

8 dzie? Bikaner - Jaisalmer
Przejazd do Jaisalmer. Zakwaterowanie w hotelu w Jaisalmer. Spacer po ba?niowych uliczkach Jaisalmer, gdzie d?iny mo?na spotka? w ka?dym zau?ku.
Jaisalmer le?a? na szlaku karawan z Indii do Azji ?rodkowej i w?a?nie dzi?ki temu szybko si? wzbogaci?. Magiczne i zupe?nie niezmienione od lat miasto nazwano z?otym, poniewa? promienie zachodz?cego s?o?ca na ten w?a?nie kolor barwi? kamienne mury obronne. Nie ma takiego drugiego miasta, w którym tak mocno odczuwa si? atmosfer? przesz?o?ci. Noc w hotelu.

9 dzie? Jaisalmer
Zwiedzanie ?wi?ty? d?ynijskich, Kompleksu Pa?acowego i niezliczonych Haweli (sukiennice). Wieczorem zachód s?o?ca z punktu widokowego, gdzie zobaczymy ca?e stare miasto otoczone fortem w promieniach zachodz?cego s?o?ca. Noc w hotelu.

10 dzie?  Jaisalmer - Jodhpur (270 km)
Przejazd do Jodhpur. Zakwaterowanie w hotelu. Noc w hotelu.

11 dzie? Jodhpur
Jodhpur by? stolic? ksi?stwa Marwar co znaczy Kraina ?mierci. Mie?ci si? tam pot??ny Fort Meherangarh. Wewn?trz fortu znajduje si? wiele dziedzi?ców i pa?aców, które nosz? bardzo kusz?ce nazwy jak Per?owy Pa?ac, Pa?ac Przyjemno?ci czy Pa?ac Kwiatów. Do fortu mo?na dosta? si? przez kilka bram, na uwag? zas?uguje ?elazna Brama, gdzie do dzisiaj mo?na zobaczy? 15 odcisków d?oni pozostawionych przez wdowy po maharad?y Manie Singhu, które pope?ni?y sati - spali?y si? ?ywcem na stosie (to by?a mi?o?? nie to, co teraz!!!). Noc w hotelu.

12 dzie? Jodhpur - Pushkar
Przejazd do Pushkar, zakwaterowanie w hotelu w Pushkar. Pushkar s?ynie z Camel Fair, czyli targów wielb??dzich. Ghaty i ?wi?tynie otaczaj? ma?e jeziorko, które stanowi cel pielgrzymek wielu ?wi?tobliwych hindusów. Miejsce to jest tak ?wi?te, ?e nie mo?na tu pi? wódki, je?? mi?sa a nawet ca?owa? si?! O czym informuje tablica przy wej?ciu na Ghaty. Noc w hotelu.

13 dzie? Pushkar
Zwiedzanie ?wi?ty?: Brahma Temple i Ghat prowadz?cych w dó? do jeziora. Wycieczka na wzgórze za miastem gdzie znajduje si? ?wi?tynia Savitri. Noc w hotelu.

14 dzie?  Pushkar - Jaipur
Przejazd do Jaipur. Wycieczka do fortu Amber- przejazd s?oniami do po?o?onego na wzgórzach Aravalli - kompleksu pa?acowo-fortecznego. Noc w hotelu w Jaipur.

15 dzie? Jaipur
Zwiedzanie Pa?acu Wiatrów Hava Mahal z XVII w.; obserwatorium astronomicznego z XVII w. Zbudowanego przez maharad?? Jai Singh; muzeum ze zbiorami malarstwa, broni i manuskryptów. Noc w hotelu.

16 dzie? Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Przejazd do Agra. W drodze do Agra znajduje si? Fatehpur Sikri - s?ynnego miasta - widma opuszczonego przez mieszka?ców z powodu braku wody, stara stolica Imperium Mogo?ów. Miasto zosta?o za?o?one przez Akbara dla uczenia narodzin jego syna Salima ( przysz?ego Jahangira). Budowle i pa?ace tego miasta widma s? bardzo dobrze zachowane. S? zbudowane z fioletowego piaskowca i bia?ego marmuru w stylu hindusko - mugolskim.
Do najwa?niejszych zabytków miasta nale??: Wielki Meczet Jami Masjid, wielka Brama i grobowiec szejka Salima Cziszti ca?y z bia?ego marmuru, Pa?ac Birbala ( harem), Pa?ci Mahal i Diwan-e Am. Noc w hotelu w Agra.

17 dzie?  Agra
Wizyta w Taj Mahal - mauzoleum uznawanego za jeden z siedmiu cudów ?wiata, wybudowane w XVII w. Przez Wielkiego Mugo?a Szach  Jahana dla uczczenia pami?ci zmar?ej ukochanej ?ony. Mauzoleum mie?ci si? na brzegu Jamuny. Na wybudowanie tego ogromnego kompleksu trzeba by?o 20 lat pracy, ponad 20 tys. robotników i sumy równej 466 kg z?ota. Sam grób w ca?o?ci zosta? wykonany z bia?ego marmuru inkrustowanego szlachetnymi kamieniami, które uk?adaj? si? we wzory kwiatowe i ro?linne. Wed?ug legendy Szach Jahan postanowi? na przeciwleg?ym brzegu, Jamuny wybudowa? sobie takie samo mauzoleum z czarnego marmuru. Niestety jego syn przera?ony rozrzutno?ci? ojca uwi?zi? go w wierzy w Czerwonym Forcie, z którego ojciec mia? jedynie widok na swoje dzie?o. Zwiedzanie Czerwonego Fortu w Agra - s?ynnej twierdzy w?adców Mugolskich. Do wn?trza fortecy wchodzi si? jedn? z czterech bram. Wewn?trz znajduj? si? przepi?kne pa?ace jak Moti, Masjit, czyli Per?owy Meczet, Pa?ac Jahangira, Khas Mahal i s?ynna wie?a Wi??niów, w której Aurangzeb uwi?zi? swojego ojca ( tego, który zbudowa? Taj Mahal). Noc w hotelu w Agra.

18 dzie? Agra - Sikandra - Delhi
Po drodze do Delhi zwiedzanie Mauzoleum w Sikandra, które zbudowa? Jahangir dla upami?tnienia swojego ojca Akbara. Mauzoleum po?o?one jest w centralnej cz??ci ogrodu, otoczonego 8 metrowym murem. Ka?dy mur ma piramidalne bramy, z galeriami. Ca?o?? stanowi per?? architektury mugolskiej. Po powrocie do Delhi transfer na lotnisko mi?dzynarodowe.

19 dzie?
wylot w nocy do Polski

  Cena nie zawiera:
- kosztu wizy indyjskiej
- biletów wst?pu do obiektów zawartych w programie
- op?at za fotografowanie i nakr?canie filmów
- zwyczajowych napiwków
- korzystania z indywidualnych us?ug w hotelech
 
Tour pakiety
  Kashmir Tour
  Indie Nepal Tour
  Rajasthan Tour
  Individual Tours
  Miasta Tour
 
Newsletter - Rejestracja
 
 
VIP Trening  
Nauka języka "HINDI" oraz "PUNDZABI"
Proszę o kontakt:
indie@indie.pl
792757600
KSIĘGARNIA
 
© Copyright 2009 Indie.pl.All prawa zastrzeżone.
Email: indie@indie.pl